آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

شرکت


 _TITLE: آرای شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیا

\r\n \r\n

\r\n

\r\n ircatia.ir Competition 2017

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه پیشرفته"

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آرای کسب شده از شرکت کنندگان

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n

\r\n آرمان رمضانى مقدم

\r\n
\r\n

\r\n 115

\r\n
\r\n

\r\n  30

\r\n
\r\n

\r\n صالح فاضلى

\r\n
\r\n

\r\n 69

\r\n
\r\n

\r\n 29

\r\n
\r\n

\r\n احسان آرمودلى

\r\n
\r\n

\r\n 49

\r\n
\r\n

\r\n 28

\r\n
\r\n

\r\n مريم رحمتي

\r\n
\r\n

\r\n 32

\r\n
\r\n

\r\n 27

\r\n
\r\n

\r\n سينا ولى

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n  26

\r\n
\r\n

\r\n هادى رحيمى فر

\r\n
\r\n

\r\n 29

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n سيد احسان مرتضوى

\r\n
\r\n

\r\n 26

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n رضا نادريان

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n  23

\r\n
\r\n

\r\n فرشيد محمدى سمانى

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n  22

\r\n
\r\n

\r\n امير شهاب

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n  22

\r\n
\r\n

\r\n محمد فيلو

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n ميلاد خدابنده

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n فربد ملا حسينى

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n منصورداودى

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n سعيد وكيل

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n شهرام صادقى

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n ايمان صادقى

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n امير هوشنگ احمدى 

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n پويا احمد پور

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n خشايار خيامى

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n حسن چوبكيان

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n  14

\r\n
\r\n

\r\n محمد على شهبازى

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه مقدماتی"

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آرای کسب شده از شرکت کنندگان

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n

\r\n فرشيد محمدى سمانى

\r\n
\r\n

\r\n 57

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n ماهان مختارى

\r\n
\r\n

\r\n 53

\r\n
\r\n

\r\n  29

\r\n
\r\n

\r\n بهار نيك خو

\r\n
\r\n

\r\n 33

\r\n
\r\n

\r\n 28

\r\n
\r\n

\r\n پارسا فرخى

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n 27

\r\n
\r\n

\r\n هادى عليرضايى

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n 26

\r\n
\r\n

\r\n على سيحون 

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n محمد جواد  عربلو فرجى

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n كوروش وافرى

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n محمد لندرانى

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n جواد حسنى گنجى

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n حسين كريمى  لقب

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n محسن مصطفايى 

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n مهيار تركمن

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n سعيد بى غم

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n حسام قليان

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n سيد حميدرضا حسينى فر

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n ميلاد فيلى 

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n حسن بادپروا

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n موسوى ميرعلى

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n عليرضا هدايتى

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n امير اسماعيل زاده

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n شهريار خوشقدم

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n محمد حسين رحمانى

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n صالح فاضلى

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n كيان تهرانيان

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n محمد رنجبر

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n محمد امين محمديان

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n فاضل غلامشاهى  

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n محمد جواد على پور چالى  احمد

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n اميرحسين درى 

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n داود رنگرز

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n وحيد مشيرى

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n على حسينى

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n امير محمد غلامرضائى

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n پوريا كاظم  زاده

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n سعيد ملك زاده

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n صداقت فاضلى  

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n ميثم اعجازى

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آرای شرکت کنندگان به یکدیگر

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رای دهندگان

\r\n
\r\n

\r\n نفر اول (4امتیاز)

\r\n
\r\n

\r\n نفر دوم (3امتیاز)

\r\n
\r\n

\r\n نفر سوم (2امتیاز)

\r\n
\r\n

\r\n نفر چهارم (1امتیاز)

\r\n
\r\n امیرحسین دری\r\n مهیار تركمن\r\n شهریار خوش قدم\r\n حسین كریمی لقب\r\n محسن مصطفایی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n رضا نادریان\r\n صالح فاضلی\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n سعید ملک زاده\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n بهار نیکخو\r\n داود رنگرز
\r\n احسان آرمودلی\r\n فربد ملاحسینی\r\n سینا ولی\r\n امیر شهاب
\r\n علی حسینی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n بهار نیکخو\r\n  پارسا فرحى\r\n فرشيد محمدى\r\n فاضل غلامشاهى\r\n  سعيد بى غم
\r\n مريم رحمتى صالحى\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n صالح فاضلى\r\n  احسان آرمودلى
\r\n امیرمحمد غلامرضایی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n سعید بی غم\r\n حسین کریمی لقب\r\n مهیار ترکمن\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n بهاره نیکخو
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n امیر شهاب\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n صالح فاضلی
\r\n محمد امین محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n محمدجواد علی پور\r\n علی سیحون\r\n کوروش وافری
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n هادی رحیمی فر\r\n شهرام صادقی
\r\n جواد حسنی گنجی\r\n هادی علیرضایی\r\n محمد لندرانی\r\n کوروش وافری\r\n فرشید محمدی
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n هادی علیرضایی\r\n حسام محمد قلیان\r\n محسن مصطفایی\r\n میر علی موسوی\r\n میلاد فیلی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n سعید وکیل\r\n احسان آرمودلی
\r\n فاضل غلامشاهی\r\n محسن مصطفايي\r\n جواد حسني گنجي\r\n امير اسماعيل زاده\r\n فرشيد محمدي
\r\n فرشيد محمدي سماني\r\n ميلاد خدابنده\r\n هادي رحيمي فر\r\n منصور داودي
\r\n فرشید وکیلی\r\n محمد امین محمدی\r\n علیرضا هدایتی\r\n محمد جواد عربلو فرجی\r\n داوود رنگرز
\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n صالح فاضلی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n امیر هوشنگ احمدی
\r\n حسن بادپروا\r\n محمدحسین رحمانی بخش\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر\r\n  \r\n  
\r\n هادی رحیمی فر\r\n محمد فیلو\r\n رضا نادریان\r\n محمد فیلو
\r\n حسام محمد قلیان\r\n هادی علیرضایی\r\n محسن مصطفایی\r\n میلاد فیلی\r\n میر علی موسوی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n رضا نادریان\r\n سعید وکیل
\r\n کیان تهرانیان\r\n محمدجواد عربلو فرجی\r\n ماهان مختاری\r\n علی سیحون\r\n حمید رضا حسینی فر
\r\n احسان آرمودلی\r\n سینا ولی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n علیرضا هدایتی\r\n امیر اسماعیل زاده\r\n فرشید وکیلی\r\n حسین کریمی لقب\r\n محمد جواد عربلو فرجی
\r\n منصور داودی\r\n حسن چوبکیان\r\n سعید وکیل\r\n امیر هوشنگ احمدی
\r\n محمد لندرانی\r\n میلاد فیلی\r\n علی سیحون\r\n حسن بادپروا\r\n علی حسینی
\r\n هادی رحیمی فر\r\n سید احسان مرتضوی\r\n محمد فیلو\r\n رضا نادریان
\r\n میرعلی موسوی\r\n هادی علیرضایی\r\n محسن مصطفایی\r\n وحید مشیری\r\n حسام محمد قلیان
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n رضا نادریان\r\n سعید وکیل
\r\n محمدحسین رحمانی\r\n ماهان مختاري\r\n حسام محمد قليان \r\n محسن مصطفايي\r\n فرشيد محمدي
\r\n احسان آردمولي\r\n امير شهاب\r\n آرمان رمضاني\r\n امير هوشنگ احمدي
\r\n محمدجواد علی پور\r\n پارسا فرخی\r\n جواد حسنی گنجی\r\n بهار نیکخو\r\n ماهان مختاری
\r\n احسان آرمودلی\r\n مریم رحمتی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n فرشید محمدی سمانی
\r\n محمد رنجبر\r\n ميلاد فيلى\r\n كوروش وافرى\r\n حسام محمدقليان\r\n محسن مصطفى
\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n مريم رحمتى\r\n رضا نادريان\r\n صالح فاضلى
\r\n محسن مصطفایی\r\n میلاد فیلی\r\n هادی علیرضایی\r\n حسام محمدقلیان\r\n میر علی موسوی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n سینا ولی\r\n رضا نادریان
\r\n شهریار خوش قدم\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n ماهان مختاری\r\n جواد حسنی گنجی\r\n علی سیحون
\r\n مریم رحمتی صالحی\r\n احسان مرتضوی\r\n آرمان رمضانی\r\n احسان آرمودلی
\r\n میثم اعجازی\r\n پارسا فرخی\r\n حسام محمد قلیان\r\n ماهان مختاری\r\n علی سیحون
\r\n سینا ولی\r\n صالح فاضلی\r\n سید احسان آرمودلی\r\n آرمان رمضانی مقدم
\r\n کوروش وافری\r\n ميلاد فيلى\r\n محمد جواد عربلو فرجی\r\n محمد رنجبر\r\n حسام محمد قليان
\r\n صالح فاضلى\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n منصور داوودى\r\n رضا نادريان
\r\n پوریا کاظم زاده\r\n بهار نيك خو\r\n محمد لندرانى\r\n ميرعلى موسوى\r\n وحيد مشيرى
\r\n احسان آرمودلى\r\n مريم رحمتى\r\n فربد ملاحسينى\r\n امير هوشنگ احمدى
\r\n محمد جوادعربلوفرجی\r\n کیان تهرانیان\r\n کوروش وافری\r\n فرشید وکیلی\r\n عیرضا هدایتی
\r\n آرمان رمضانی\r\n خشایارخیامی\r\n میلاد خدابنده\r\n شهرام صادقی
\r\n ماهان مختاری\r\n حسن رحمانى\r\n شهريار خوش قدم\r\n على سيحون\r\n سيد حميد رضا حسني فر
\r\n احسان آرمودلى\r\n منصور داوودى\r\n سيد احسان مرتضوى\r\n محمد فيلو
\r\n علی سیحون\r\n محمد لندرانی\r\n کوروش وافری\r\n مهیار ترکمن\r\n فرشید وکیلی
\r\n هادی رحیمی فر\r\n میلاد خدابنده\r\n مریم رحمتی\r\n فربد ملاحسینی
\r\n میلاد فیلی\r\n محسن مصطفی\r\n کوروش وافری\r\n محمد رنجبر\r\n محمد حسام قليان
\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n مريم رحمتى\r\n رضا نادريان\r\n صالح فاضلى
\r\n امیر اسماعیل زاده\r\n بهار نیکخو\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n پارسا فرخی
\r\n فرشید محمدی\r\n احسان ارمودلی\r\n ارمان رمضانی مقدم\r\n فرشید محمدی
\r\n پارسا فرخی\r\n امیر اسماعیل زاده\r\n صالح فاضلی\r\n هادی علیرضایی\r\n مهیار ترکمن
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n محمد فیلو\r\n مریم رحمتی
\r\n صالح فاضلی\r\n ماهان مختاری\r\n فرشید محمدی\r\n بهار نیکخو\r\n کوروش وافری
\r\n احسان مرتضوی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n منصور داودی\r\n هادی رحیمی فر
\r\n صداقت فاضلی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n بهار نیکخو\r\n جواد حسنی گنجی\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری
\r\n مهیار ترکمن\r\n سعید بی غم\r\n حسین کریمی لقب\r\n ارش دری\r\n علی سیحون
\r\n هادی رحیمی فر\r\n فرشید محمدی\r\n امیر شهاب\r\n ایمان صادقی
\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر\r\n بهار نیکخو\r\n جواد حسنی گنجی\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری
\r\n احسان آرمودلی\r\n سینا ولی\r\n شهرام صادقی\r\n آرمان رمضانی مقدم
\r\n حسین کریمی لقب\r\n سعید بی غم \r\n مهیار ترکمن\r\n فرشید محمد سمانی\r\n بهاره نیکخو
\r\n سینا ولی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n میلاد خدابنده
\r\n وحید مشیری\r\n هادی علیرضایی\r\n محسن مصطفایی\r\n علی موسوی \r\n حسام محمد قلیان
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n رضا نادریان\r\n سعید وکیل
\r\n داود رنگرز\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n امیرهوشنگ احمدی\r\n ماهان مختاری\r\n محمد جوادعلیپور\r\n فرشید محمدی\r\n علیرضا هدایتی
\r\n سینا ولی\r\n  صالح فاضلی\r\n  احسان آرمودلی \r\n  فربد ملا حسینی
\r\n امیر شهاب\r\n فرشید محمدی\r\n بهار نیکخو\r\n سعید بی غم\r\n مهیار ترکمن
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n سینا ولی\r\n شهرام صادقی
\r\n محمدعلی شهبازی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n شهرام صادقی\r\n ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻭﻛﻴﻠﻲ\r\n ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ\r\n ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺤﻮﻥ\r\n ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ
\r\n اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺎﺏ\r\n ﺣﺴﻦ ﭼﻮﺑﻜﻴﺎﻥ\r\n ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺣﻤﺘﻲ\r\n ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n محمد جواد عربلو فرجی\r\n سید محمد رضا حسینی فر\r\n

\r\n علی سیحون

\r\n
\r\n سعید بی غم
\r\n صالح فاضلی\r\n سینا ولی\r\n منصور داودی\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n میرعلی موسوی\r\n ماهان مختاری\r\n مهیار ترکمن\r\n جواد حسنی گنجی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n سیداحسان مرتضوی\r\n امیرشهاب\r\n محمد فیلو
\r\n هادی رحیمی فر\r\n حسن بادپروا\r\n محمد لندرانی\r\n مهیار ترکمن\r\n علی سیهون
\r\n محمد فیلو\r\n رضا نادریان\r\n صالح فاضلی\r\n امیر شهاب
\r\n خشایار خیامی\r\n محمد جوادعربلوفرجی\r\n فاضل غلامشاهی\r\n جواد حسنی گنجی\r\n علی سیحون
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n فربد ملاحسینی\r\n محمد فیلو\r\n صالح فاضلی
\r\n میلاد خدابنده\r\n علی سیحون\r\n حسین  کریمی لقب\r\n محمد حسین رحمانی\r\n محمد جواد عربلو فرجی
\r\n ایمان صادقی\r\n مریم رحمتی\r\n خشایار رحیمی فر\r\n سینا ولی
\r\n حسن چوبکیان\r\n فرشید محمدی\r\n بهار نیکخو\r\n محسن مصطفایی\r\n محمد لنذرانی
\r\n  احسان آرمودلی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n شهرام صادقی\r\n محمد فیلو
\r\n سیداحسان مرتضوی\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n محمد لندرانی\r\n علی سیحون
\r\n صالح فاضلی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n مریم رحمتی\r\n منصور داودی
\r\n احسان آرمودلی\r\n ماهان مختاری\r\n سید حمیدرضا حسینی فر\r\n هادی علیرضایی\r\n کیان تهرانیان
\r\n اقای خدابنده\r\n مرتضوی\r\n  شهبازی\r\n سعید وکیل
\r\n منصور داودی\r\n علیرضا هدایتی\r\n سید ماهان مختاری\r\n کوروش وافری\r\n حسین کریمی لقب
\r\n پویا احمد پور\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n سعید وکیل\r\n فرشید محمدی\r\n محمد لندرانی\r\n ماهان مختاری\r\n حسین کریمی لقب
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n سید احسان مرتضوی\r\n محمد فیلو\r\n امیرهوشنگ احدی
\r\n فربد ملاحسینی\r\n فرشيد محمدى\r\n على سيحون\r\n پارسا فرخى\r\n محمد جواد على پور
\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n صالح فاضلى\r\n مريم رحمتى\r\n سينا ولى
\r\n ایمان صادقی\r\n فرشید محمدی\r\n پارسا فرخی\r\n حسام محمد قلیان\r\n مهیار ترکمن
\r\n میلاد خدابنده\r\n  صالح فاضلی\r\n آرمان رمضانی\r\n محمد علی شهبازی
\r\n مریم رحمتی\r\n بهار نیکخو\r\n فرشید محمدی\r\n پارسا فرخی\r\n علی سیحون
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n احسان آرمودلی\r\n صالح فاضلی \r\n سینا ولی
\r\n محمد فیلو\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n پارسا فرخی\r\n سعید بی غم
\r\n هادی رحیمی فر\r\n رضا نادریان\r\n صالح فاضلی\r\n احسان آرمودلی
\r\n رضا نادریان\r\n حسن بادپروا\r\n محمد لندرانی\r\n صالح فاضلی\r\n محمد رنجبر
\r\n هادی رحیمی فر\r\n محمد فیلو\r\n صالح فاضلی\r\n امیر شهاب
\r\n سینا ولی\r\n پارسا فرخی\r\n بهار نیکخو\r\n فرشید محمدی\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر
\r\n امير شهاب\r\n فرشيد محمدى سمانى\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلى
\r\n پویا احمد پور\r\n فرشید محمدی\r\n  ماهان مختاری\r\n پارسا فرخی\r\n حسین کریمی
\r\n منصور داوودی\r\n احسان ارمودلی\r\n ارمان رمضانی\r\n فرشید محمدی سمانی
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  


 _MORE

 _TITLE: ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی هواپیماسازی ایرباس Airbus و استفاده از نرم افزارهای مهندسی شرکت داسو سیستمز (کتیا CATIA)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: کمپانی BPlas و نرم افزار کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی قطعه سازی و قالبسازی Bplas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی BPlas  به عنوان بزرگترین شرکت قطعه ساز و قالبساز ترکیه در شهر صنعتی بورسا Bursa واقع شده این شرکت بزرگ برای طراحی و ساخت قالب ها و قطعات خود فقط از نرم افزار کتیا CATIA به عنوان قویترین نرم افزار طراحی و ساخت CAD/CAM جهان استفاده می کند. در این ویدیو توضیحات کارکنان این شرکت و نحوه استفاده گسترده نرم افزار کتیا CATIA را در این شرکت مشاهده می فرمایید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تاریخچه شرکت داسو Dassault

\r\n
\r\n    تاریخچه شرکت داسو Dassault
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n شرکت Dassault در سال 1929  توسط مارسل داسو مخترع و مهندس فرانسوی که او راه پدر صنایع هواپیما سازی فرانسه می نامند تاسیس شد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n متولد 1892 در شهر پاریس
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n در سال 1929 گروه گروه هوانوردی داسو را به نام داسو اویشن Dassault Aviation را تاسیس نمود.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  عمده شهرت جهانی این شرکت انواع هواپیما هایی است که این شرکت در تاریج نزدیک به صد ساله خود به بازار جهانی روانه کرده است، از معرف ترین محصولات این شرکت انواع جت های مسافربری  Falcon ، انواع جنگنده میراژ، جنگنده رافائل و هواپیما های جاسوسی شناسایی این شرکت است. شرکت داسو تنها شرکت هوانوردی جهان است که در مالکیت خانواده بنیان گذاران خود قرار دارد. این شرکت درحال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین شرکتهای کشور فرانسه محسوب می شود.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n Dassault Falcon
\r\n
\r\n داسو فالکن نام تجاری هواپیما های مسافربری جت های شخصی شرکت داسو است که با 2 یا 3 موتور از مدل های مختلف روانه بازار جهانی شده است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n Dassault Mirage
\r\n
\r\n داسو میراژ یک جنگنده چند منظوره سبک ساخت شرکت داسو Dassault که در مدل های مختلف F1، F3 و 2000 تاکنون به تولید رسیده است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n Dassault Rafale
\r\n
\r\n داسو رافائل یکی از جدیدترین جنگنده های ساخت شرکت داسو است که از سال 2001 به خدمت نیروی هوایی ارتش فرانسه گرفته شده است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n در سال 1969 این شرکت برای تسریع در فرآیند ساخت محصولات خود کامپیوتری تک کاربرد با نام CATI را در واحدی جداگانه که بعدها آن را Dassault Systemes نام نهاد راه اندازی نمود، این کامپیوتر طراحی که اولین در نوع خود بود باعث پیشرفت و سرعت بخشی در ساخت محصولات شرکت داسو شد و این شرکت را برآن داشت تا با سرمایه گذاری بر روی این کامپیوتر در جهت سرعت بخشی به تولیدات خود و همچین فروش این کامپیوتر به شرکت های دیگر هرچه بیشتر درآمدزایی کند.
\r\n
\r\n همگام با جهان شرکت داسو سیستمز در سال 1981 به عنوان نقطه عطفی در صنعت کامپیوتر در جهان پس معرفی اولین سیستم عامل شخصی بصورت فراگیر توسط کمپانی مایکروسافت، نرم افزار CATIA به عنوان اولین نرم افزار طراحی در جهان با مشارکت بزرگترین شرکت کامپیوتری جهان IBM آمریکا روانه بازار جهانی کرد.
\r\n
\r\n همکاری استراتژیک دو شرکت قدرتمند و ثروتمند داسو و ای بی ام باعث موفقیت فروش نرم افزار CATIA در بزرگترین شرکتهای صنعتی آمریکایی در صنایع هوافضا، خودروسازی، کشتی سازی، لوازم خانگی و نظامی شد.
\r\n
\r\n پشتوانه تاریخی و مالی شرکتهای سازنده و حامی نرم افزار CATIA همواره این نرم افزار موفق تر از رقبای نرم افزاری خود در کسب بازار نرم افزار شرکت های بزرگ صنعتی جهان کرده است. 
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n برگرفته از کتاب ترفندهای تسلط بر طراحی با کتیا CATIA
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n اخبار شرکت داسو Dassault :
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n هواپيماى خورشيدى ايمپالس پروژه اى جهانى از شركت داسو Dassault  طراحى شده با نرم افزار كتيا
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n     
\r\n


 _MORE

 _TITLE: محمد علی میرکو

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: محمد علی

\r\n

\r\n نام خانوادگی: میرکو

\r\n

\r\n نام پدر: عبدالعلی

\r\n

\r\n ملیت: ایران

\r\n

\r\n محل تولد: 

\r\n

\r\n محل سکونت :سمنان

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:  305

\r\n

\r\n متولد: 1363

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n

\r\n لیسانس

\r\n

\r\n سوابق کاری:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره \r\n 100  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تاریخ شروع دوره 01 / 03 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 06 / 06 / 93

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 47
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n 10
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n 20+3
\r\n پروژه ابر نقاط\r\n 10
\r\n پروژه لوگو (نمره اضافی)\r\n 5
\r\n پروژه متحرک سازی\r\n 5
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n مجموع نمرات\r\n 100
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \r\n \r\n \"اتوبوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \r\n \r\n \"scania\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \r\n طراحی\r\n اتوبوس اسکانیا \r\n Scania \r\n در محیط های طراحی سطوح نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی کیس کامپیوتر در محیط Generative Sheetmetal Design در کتیا  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی کاتالوگ در محیط Cataloge Editor

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی لوگوی شرکت SCANIA با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n شماره همراه:

\r\n

\r\n 09382422593

\r\n


 _MORE

 _TITLE: محمد عظيم زاده

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگی:  عظيم زاده

\r\n

\r\n نام پدر: افضل

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: بستان آباد

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1927

\r\n

\r\n متولد :  04 / 04 / 1358

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق كاري:

\r\n
\r\n

\r\n شركت پرتو آلونيت

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  90 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 / 04 / 89

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره 84 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 13 / 07 / 89

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 85 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 30 / 10 / 89

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n 2.5, 3,4,5 Axis Surface Machining     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره ماشين كاري و قالب سازي آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n پروژه طراحی قالب کتیا CATIA در دوره قالب سازی کتیا CATIA

\r\n

\r\n Download CATIA Product File 3 MB

\r\n

\r\n Mold Model File by CATIA V5 R20

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n پروژه طراحی قالب کتیا CATIA در دوره قالب سازی کتیا CATIA

\r\n

\r\n Download CATIA Product File 2.4 MB

\r\n

\r\n Mold Model File by CATIA V5 R20

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه  دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحي ظروف آشپزخانه به كمك فايل هاي ابرنقاط در نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n Download Prouduct & CATPart File 1.449 MB دانلود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پروژه طراحي هدر رادياتور شفاژ بصورت مونتاژ

\r\n

\r\n Download Prouduct & CATPart File 817 KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پروژه طراحي و ساخت جا ليواني براي انواع اتومبيل

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره همراه:  09126825580

\r\n


 _MORE

 _TITLE: محمد عظيم زاده

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگی:  عظيم زاده

\r\n

\r\n نام پدر: افضل

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: بستان آباد

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1927

\r\n

\r\n متولد :  04 / 04 / 1358

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق كاري:

\r\n
\r\n

\r\n شركت پرتو آلونيت

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  90 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 / 04 / 89

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره 84 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 13 / 07 / 89

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 85 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران ircatia.ir)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 30 / 10 / 89

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n 2.5, 3,4,5 Axis Surface Machining     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره ماشين كاري و قالب سازي آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n پروژه طراحی قالب کتیا CATIA در دوره قالب سازی کتیا CATIA

\r\n

\r\n Download CATIA Product File 3 MB

\r\n

\r\n Mold Model File by CATIA V5 R20

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n پروژه طراحی قالب کتیا CATIA در دوره قالب سازی کتیا CATIA

\r\n

\r\n Download CATIA Product File 2.4 MB

\r\n

\r\n Mold Model File by CATIA V5 R20

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه  دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحي ظروف آشپزخانه به كمك فايل هاي ابرنقاط در نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n Download Prouduct & CATPart File 1.449 MB دانلود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پروژه طراحي هدر رادياتور شفاژ بصورت مونتاژ

\r\n

\r\n Download Prouduct & CATPart File 817 KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پروژه طراحي و ساخت جا ليواني براي انواع اتومبيل

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره همراه:  09126825580

\r\n


 _MORE

 _TITLE: درباره ما

\r\n شرکت سهند سامان

\r\n

\r\n   شرکت سهند سامان با تجربه ای چندین ساله در زمینه طراحی قطعات صنعتی بکمک نرم افزارهای مختلف، به عنوان یکی از اولین شرکت های طراحی قطعات در ایران، که کار خود را با نرم افزار کتیا توسعه بخشید، شناخته شد. به نحوی که هم اکنون این ادعا را دارد که با آموزش حرفه ای شاگردان خود، قویترین تیم طراحی را در ایران بوجود آورده است.

\r\n

\r\n   محوریت فعالیت های شرکت طراحی قطعات، قالب سازی و ماشین کاری با قویترین نرم افزار مهندسی (نرم افزار کتیا) می باشد. و تمام فعالیت های خود را در این پرسه با این نرم افزار انجام می دهد.

\r\n

\r\n    این شرکت برای بالا بردن سطح تخصصی جامعه مهندسی کشور هم اکنون دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی را نیز در مراکز مختلف برگزار می کند. محل برگزاری این دوره ها شامل:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n دانشگاه ها

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n کارخانجات

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n آموزشکده شرکت

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n دوره های نرم افزار کتیا CATIA شامل:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n دوره آموزشی نرم افزار  CATIA مقدماتی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n دوره آموزشی نرم افزار  CATIA پیشرفته

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n دوره آموزشی نرم افزار  CATIA ماشین کاری و قالب سازی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n دوره های مخصوص مهندسین عمران - بخش طراحی سازه

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n تلفن مستقيم :

\r\n

\r\n جهت هماهنگي براي شرکت در کلاس ها

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 09123062503

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن ثابت:

\r\n 22614426 - 22037408 \r\n

\r\n درصورت عدم پاسخ گويي شماره ثابت با همراه تماس حاصل فرماييد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مديريت انجمن کتياي ايران

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوين                                                                      fn_novin@yahoo.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بخش آموزش و آزمون :

\r\n

\r\n جهت شرکت در آزمون تعيين سطح

\r\n

\r\n مطرح نمودن سئوالات فني                                                              ircatia.iran@yahoo.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره حساب بانک سامان:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 866-800-1517249-1

\r\n

\r\n به نام فرهاد نوين

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره کارت بانک اقتصاد نوين:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6274-1211-6293-4566

\r\n

\r\n به نام فرهاد نوين

\r\n

\r\n آدرس:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن: 22614426 - 22037408 

\r\n

\r\n درصورت عدم پاسخ گويي شماره ثابت با همراه تماس حاصل فرماييد.

\r\n

\r\n شماره مستقيم:  09123062503

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n با ما تماس بگیرید. _MORE

static ©

لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

 لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

آدرس انجمن کتیای ایران

آدرس:

تلفکس : 22037408 

شماره مستقيم: 09123062503

اینستاگرام انجمن کتیای ایران

نفرات برتر ترم گذشته